BANGKOK GRAPHIC

การประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล

การประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล

ในยุคสื่อดิจิทัล มีเครื่องมือสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ อย่างน่าสนใจ ดังนี้

ความหมายของการประชาสัมพันธ์ คือ การวางแผนและการดำเนินการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งการ ประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ที่องค์กร กำหนดไว้ผ่านช่องการการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในองค์กร, เพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน,เพื่อตลกลงรับทราบในประชามติร่วม,เพื่อสร้างความชื่นชอบ, เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารประเภทอื่น บทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ : ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา,ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน,ทำหน้า ที่วิเคราะห์ ศึกษาวิจัยปัญหาสังคม,ทำหน้าที่กำหนเชดกิจกรรม และดำเนินงานด้านการสื่อสาร แนวคิดทฤษฎี SMCR. (เบอร์โล) S : ผู้ส่งสาร ,M สาร, C : ช่องทาง และ R : ผู้รับสาร ความหมายของสื่อใหม่ : คือสื่อที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร เขียนหรือเล่าประสบการณ์ ลักษณะของสื่อใหม่ : เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฎิสัมพันธ์ทางสังคม, เป็นสื่อที่เปลี่ยนจากสื่อเก่า ที่แพร่กระจายทางเดียว มาสู่ลักษณะ หลายทาง, เป็นสื่อที่เปลี่ยนจากผู้บริโภคเนื้อหามาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา, เลือกดปิดรับช่าวสารเป็นไปตามความต้องการ ประเภทของสื่อใหม่ แบ่งได้ตามนี้ คือ
  1. Web Blog : เป็นรูปแบบเว็บไซต์ชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นตามลำดับเวลา
แนวคิดในการใช้สื่อ ประเภท Web Blog : องค์กร หรือสินค้าควรมีแฟนติดตามในระยะหนึ่ง, องค์กรหรือสินค้า ควรสร้างจุดเด่นจากสัญลักษณ์ในตัวสินค้า, ลักษณะงานเขียนควรสร้างอารมณ์ แรงจูงใจ กระตุ้นการซื้อ ภักดีต่อตัวสินค้า
  1. Youtube : เป็นเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบ Multi Media นำเสนอในรูปแบบ Video นอกจากสื่อสาร
ผ่านสื่อประเภทดังกล่าวแล้ว องค์กรยังสามารถสมัครสมาชิก เพื่อสร้างช่องทางให้สมาชิกติดตามได้ ตลอดจนการ แจ้งเตือนผ่าน Email ต่างๆ ข้อคิด : เนื้อหา ควรไม่เกิน 15-30 วินาที,อย่าทำ คลิปประชาสัมพันธ์ให้เหมือนโฆษณา
  1. Facebook : สื่อ Social ใหญ่ที่มีผู้เล่นสูงสุดในโลก โดยเฉพาะคนไทย มี 3 รูปแบบ ได้แก่ – Profile :
เป็นหน้าบุคคลทั่วไป ซึ่งจะมีเมนูให้เอาไว้ Link เขียนคำติชม แชร์ ข้อมูลส่วนบุคคล – Fan Page : เป็นหน้าที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง สามารถใช้หน้านี้ทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ หรือร่วมสนุกกิจกรรมโครงการ – Group : มีความแตกต่างจากหน้า Fan Page เป็นกลุ่มที่รวบรวมความสนใจของคนประเภทเดียวกัน
  1. Twitter : ไมโครบล็อค Micro Blogging บล๊อคขนาดเล็กที่มีลักษณะข้อความสั้นไม่เกิน 140
ตัวอักษร และสามารถส่งข้อความสั้นๆ ไปยังโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้อต่ออินเทอร์เนต ฉะนั้นมันจึงใช้สื่อสารแบบ Real-times สำหรับการนำ Twitter มาใช้ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างแรก ควรจะตั้งชื่อจดจำง่าย เพื่อง่ายต่อการรับรู้ ใช้ Profile เสทอนหน้าตา หรือภาพลักษณ์องค์กร เนื้อหาควรเป็นลักษณะแบ่งบัน
  1. Line คือ แอพลิเคชั่นที่ผสมผสานการบริการ Messaging และ Voice Over IP จึงทำให้ เกิดเป็น
Application ที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ Post รูป ต่างๆตลอดจนใช้เป็นโทรศัพท์ การใช้ lne ในการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ สำคัญ คือ – การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account : ใช้กลยุทธ์ให้ผู้ใช้ Add Friend กับองค์กร, องค์กรสื่อสารข้อมูลผ่านสมาชิก, องค์กรสามารถใช้เครื่องมือ Broadcast – Line Sponsored Sticker : เปิดโอกาสให้องค์กรมีรูปแบบ Sticker เป็นของตนเอง, สามารถประชาสัมพันธ์ผ่าน ตัวอักษร ภาพการ์ตูน ทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบเข้าถึงง่าย ขององค์กร
  1. การใช้ QR-Code : QR code คือ code 2 มิติ ที่ประกอบไปด้วยมอดูลสีดำเรียงกันในลักษณะกรอบ
สีดำ ที่สามารถอ่าได้จากเครื่องมืออ่าน QR-Code จากกล้องแสกนในมือถือ ที่ถอดข้อมูลจากโค้ดแล้วแสงผลใน รูปแบบภาพ Video และ Link เข้าสู่ออนไลน์ การนำไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ : ใส่ QR-Code ไว้ในนามบัตร, พิมพ์ QR-Code ไว้ในจุกประชาสัมพันธ์กับงาน off-line ทั้งนี้ เพราะ off-line แสดงข้อมูลเชิงลึกไม่เพียงพอ
  1. Location Base Services : LBS. เป็นบริการรูปแบบใหม่ ช่วยให้เราสามารถแชร์ข้อมูลพื้นที่ ที่เราอยู่
กับผู้ใช้งานทั่วโลกโดยผ่านการระบุตำแหน่ง วิธิการใช้งาน LBS. ในงานประชาสัมพันธ์ : การใช้ Code QR ร่วมกับ LBS. เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ามาร้านเราจริง เพื่อสร้างกิจกรรมพิเศษ ณ จุดบริการ เป็นต้น