BANGKOK GRAPHIC

การออกแบบกราฟิก สื่องานออนไลน์

การออกแบบกราฟิก สื่องานออนไลน์

การออกแบบกราฟิก และงานออกแบบเว็บไซต์

สื่อป้ายแบนเนอร์

หมายถึง สื่อโฆษณาประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปแบบของภาพกราฟฟิค สามารถเชื่อมโยงเว็บไซด์ถึงกันได้หรือถูกจัดวางในตาแหน่งที่จองไว้เพื่อลงโฆษณาในโฮมเพจโดยเฉพาะ โดยส่วนมากแบนเนอร์จะถูกจากัดขนาดของไฟล์เพื่อการโชว์ที่รวดเร็ว ปัจจุบันแบนเนอร์ นิยมใช้รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวเพราะจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากกว่า มาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาวิจัยขนาดของป้ายแบนเนอร์จะอยู่ระหว่างความกว้าง 468×60 พิกเซล ขนาดเหล่านี้ถูกจัดตั้งให้เป็นขนาดมาตรฐานโดย Internet Advertising Bureau (IAB) ทาหน้าที่เสมือนป้ายประกาศหรือป้ายบอกทางที่จะเป็นช่องทางในการที่จะทาให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซด์นั้นสามารถเชื่อมโยงผ่านทางป้ายแบนเนอร์ไปยังเว็บไซด์สินค้าหรือบริการที่ต้องการจะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้โดยมากจะปรากฏอยู่ในตาแหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเว็บไซต์นั้นๆ เช่น ด้านบนด้านล่างเป็นต้น

เว็บไซต์

หมายถึง การให้บริการรูปแบบหนึ่งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถแสดงข้อมูลได้ทั้งในลักษณะข้อความ ภาพเคลื่อนไหวเสียงที่เรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia) โดย มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ ในลักษณะไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) ผู้ที่ชมข้อมูลสามารถเลือกชมสิ่งที่ตนเองต้องการเพียงแค่ใช้อุปกรณ์เม้าส์(Mouse) เลือกในหัวข้อที่ต้องการ

ผู้ใช้บริการระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ

หมายถึง บุคคลที่สามารถเข้าใช้บริการระบบ เวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งเป็นบริการรูปแบบหนึ่งในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย หรือเป็นผู้ใช้บริการที่สังกัดในหน่วยงานที่มีการให้บริการของตนเอง เช่น สถาบันการศึกษา บริษัทต่างๆ หน่วยงานรัฐ โดยการสารวจครั้งนี้จะทาการสารวจจากผู้ใช้บริการระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คลิ๊ก (Click)

หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการกดปุ่มซ้ายของเม้าส์เพื่อเลือกในที่นี้หมายถึงการโต้ตอบกับป้ายแบนเนอร์ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโดยการเลือกเข้าไปที่เว็บไซด์ของผู้โฆษณา แต่ไม่ได้หมายความรวมไปถึงว่าผู้เยี่ยมชมจะต้องเห็นเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาตลอดทั้งหน้าเว็บไซด์นั้น แค่เพียงแต่เริ่มคลิ๊กเท่านั้น

  การเจริญเติบโตของป้ายสื่อแบนเนอร

อะไรคือสิ่งที่ทาให้นักการตลาดและนักโฆษณาเห็นความสาคัญกับสื่อนี้ ในขณะเดียวกันที่ บริษัทเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจประเภทสื่อโฆษณาหรือพับบลิชชิ่ง รวมทั้งบุคคลทั่วไปในเมืองไทย หลายรายเริ่มหันมาให้ความสาคัญกับธุรกิจสื่อโฆษณาชนิดนี้มากยิ่งขึ้น บริษัทเหล่านี้บางแห่งไม่ได้อาศัยการลงทุนใดๆ แต่เป็นการนาทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างเช่น กรณีที่โด่งดังมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2542 นี่คือเว็บไซด์ที่ชื่อ www.sanook.com ได้มีนักลงทุนรายใหญ่จากแอฟริกาใต้ในนาม เอ็มไอเอช มาตกลงใจซื่อบริษัทนี้ในราคาเกือบ 100 ล้านบาทเพราะทาง เอ็มไอเอช ภายใต้บริษัท เอ็มเว็บไทยแลนด์ จากัดเอง มองเห็นการเติบโตของ ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการ

ขายพื้นที่โฆษณาในหน้า www.sanook.com บทสัมภาษณ์พิเศษ นายเควก ไวท์ ผู้บรหารของเอ็มเว็บ กล่าวว่า นอกจากเหตุผลในการซื้อที่กล่าวมาแล้วนั้นทางบริษัทเอ็มเว็บยังมองเห็นศักยภาพทางด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ส (Electronic commerce) หรือการค้าขายแบบออนไลน์ที่น่าจะไปได้ดีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในประเทศไทย บรรดาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งหลาย Internet Service Provider (ISP) ซึ่งต้องมี การออกแบบเว็บไซด์ของตนเองอยู่แล้ว ประกอบกับการมีฐานลูกค้าผู้ใช้บริการของตนเองเข้าใช้ งานอยู่เป็นประจา และเพื่อให้เว็บไซต์ถูกออกแบบมาอย่างคุ้มค่า ประกอบกับเป็นการนาเสนอบริการที่ครบวงจร ISP ส่วนใหญ่จึงมีบริการในส่วนนี้เสริมเข้าไปด้วย ซึ่งสามารถทาผลกาไรให้กับ ISP พอสมควรทีเดียว แม้กระทังบริษัทผู้ให้บริการประเภทผลิตสื่อโฆษณาชนิดอื่นๆ อยู่แล้ว ก็ยังจาเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในการทาเว็บ นอกจากนั้นยังมีบางเว็บไซด์ที่เปิดบริการขึ้นจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งสามารถนาเสนอข้อมูลได้หลากหลายและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเว็บไซด์จริงๆอย่างเช่น www.pantip.com, www.hunsa.com เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี่มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าพื้นที่โมษณาที่เรียกว่าป้ายแบนเนอร์นั่นเอง

อย่างไรก็ตามการที่บริษัท เอ็มไอเอช จากัดที่ได้ตัดสินใจซื่อ เว็บยอดนิยมอย่าง www.sanook.com นั้นยังมองว่าการวางแผนด้านการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เป็นเรื่องที่สาคัญมาก บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการลงทุนเรื่องโฆษณาเว็บไซต์ไว้ที่ 15-20 ล้านในปี 2542 นี้ จุดนี้เองก็ แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์เองไม่สามารถโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่างเดียวได้ ยังคงต้องใช้สื่ออื่นเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์และสื่อหนึ่งที่สามารถจะทาหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดก็คือ การโฆษณาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตนั่นเอง ดังเช่นการมีป้ายแบนเนอร์เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์อื่นๆอยู่มีโอกาสเข้าไปชมเว็บไซต์ของตนเองบ้าง

แนวคิดเรื่องการออกแบบป้ายแบนเนอร์

เป้าหมายของการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อต้องการให้ผู้ใช้ระบบ เวิลด์ไวด์ เว็บได้เข้ามา เยี่ยมชมในเว็บไซต์นั้น การวางแผนงานการโฆษณาออนไลน์ (Advertising Online) ก็เพื่อต้องการที่จะให้ผู้ชมทีเข้ามาชมรายละเอียดในเว็บไซต์นั้นได้เห็น (view) หรือคลิก (Click Through) ผ่านเข้า มาชมจากทางป้ายแบนเนอร์เพื่อนาไปสู่หน้าโฆษณา (Middle page) จนไปสู่หน้าเว็บไซด์ที่ต้องการ ให้ผู้ชมทราบข้อมูล

Matt Lindley ,Kevin wells ,1995 โครงสร้างของการออกแบบป้ายแบนเนอร์เปรียบเสมือนโปรแกรมในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่จะต้องสร้างความน่าสนใจให้คนเข้ามาเยี่ยมชม ป้ายแบนเนอร์ทาหน้าที่เช่นเดียวกันเพราะว่าป้ายแบนเนอร์เป็นทิศทางแรกของแคมเปญโฆษณาที่จะสามารถทาให้ผู้ชมในระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ได้เห็นงานความสาเร็จของป้ายแบนเนอร์อยู่ตรงที่ว่า ป้ายมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกันในหน้าเว็บไซต์ นั่นคือข้อจากัดของสื่อนั่นเอง และความท้าทายที่จะทาให้มีผู้ชมมาสนใจและเลือกเข้าไปชมในรายละเอียดของป้ายนั้น

เทคนิคที่ได้ผลของ Zdnet ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้านข่าวโดยเฉพาะได้ให้แนวคิดใน การออกแบบป้ายที่ดึงดูดใจผู้ชมให้คลิกได้ โดยเชิญชวนด้วยป้ายที่มีมากกว่าสินค้าและบริการเช่น ข้อเสนอพิเศษ (Value-Added Banner fácie) เช่น ฟรีดาวน์โหลด ฟรีซีดีรอม ทดลองเล่นฟรีก่อน เป็นต้น หรือสร้างสรรค์ข้อความในเชิงของคาถามมากกว่าคาตอบเพื่อเป็นการชักชวนให้คนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมและคลิ๊กเข้าไปชม