BANGKOK GRAPHIC

การออกแบบ กิจกรรมพิเศษ Event Design

การออกแบบ กิจกรรมพิเศษ Event Design

แบบฝึกหัด การออกแบบ กิจกรรมพิเศษ Event Design : Eve การออกแบบ กิจกรรมพิเศษ การสื่อสารการตลาด Event Design รู้จัก Big ธุรกิจของบิ๊กซี 10 ความหมาย ที่สะท้อนชื่อของ “บิ๊กซี” แสดงถึง 2 ปัจจัยหลักสําคัญของการดําเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นํามาซึ่งความสําเร็จของบริษัทฯ“บิ๊ก” หมายถึง พื้นที่ขายขนาดใหญ่พร้อมการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกสารพัน สําหรับรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงความหลากหลายของสินค้าที่ถูกคัดสรรมาจําหน่าย“ซี” หมายถึง ลูกค้าคนสําคัญซึ่งเรามุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์ของการจับจ่ายที่ดีเยี่ยมให้ More Detail Download