BANGKOK GRAPHIC

ปัจจัยสำคัญการใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์

ปัจจัยสำคัญการใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัดทำประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตประสบความสำเร็จ ในการดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่   – ผู้บริการระดับสูงขององค์กรให้ความสำคัญกับการจัดทำประชาสัมพันธ์ รู้จักสื่อชนิดนี้ และให้ความร่วมมือดี – การร่วมมือทำงานกันเป็นทีม ระหว่างฝ่ายประชาสัมพันธ์กับฝ่ายเทคโนโลยี และฝ่ายตลาด  

องค์กรจะเริ่มต้นทำประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตอย่างไร

ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร ทั้งผู้บริหาร นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ควรต้องพยายามสร้างความเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องพื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ต จากนั้นอาจจะถามตัวเองว่า ต้องการทำประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตไปทำไม จากนั้นก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง หรืออาจจะไม่เป็นสมาชิกก็ได้ (ให้ผู้ให้บริการที่มีอยู่เป็นผู้สร้างโฮมเพจให้แล้วนำเข้าไปใส่ในเครือข่ายของผู้ให้บริการรายนั้นๆ) ซึ่งอัตราค่าบริการ มีตั้งแต่คิดเป็นหน้า และคิดเป็นความจุ ราคาจึงแตกต่างกันไป หน้าแรกของโฮมเพจควรเป็นโลโก้หรือสัญลักษณ์ของบริษัท พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการสั่งการ เช่น สั่งของ ดูข้อมูลต่อไป พิมพ์ เซฟข้อมูล   หน้าต่อไปก็คือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่แต่ละบริษัทจะใส่ลงไป จะกี่หน้ากี่รูปหรือเสียงจะเป็นอย่างไรก็ระบุตามความพอใจ นักประชาสัมพันธ์จะสร้างและออกแบบโฮมเพจ ทำอาร์ตเวิร์คทั้งแบบข้อมูลและรูปภาพด้วยตนเองก็ได้ (กรณีสามารถทำได้) อีกทั้งสามารถแก้ไขโฮมเพจ ตนเองได้เองบนพื้นที่ที่กำหนดให้ เครื่องมือหลักของนักประชาสัมพันธ์ในการสร้างคือ เว็บไซต์ ซึ่งจะต้องระลึกถึงว่าบริษัทนั้นๆ จะต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย ข้อมูลเบื้องหลังของบริษัทและรูปภาพจะต้องปรากฎบนเว็บไซต์ และนอกจากนี้ตัวไซต์จะมีการลิงค์ (link) กับ press center, media center, press room, press release หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน้าแรกจะต้องบรรจุภาพรวมของผลิตภัณฑ์ที่สามารถลิงค์กับ press release หรือกรณีศึกษา สำหรับหน้าแรกจะต้องมี head lines วันที่ผลิต หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีไอคอน (icon) ที่เป็นเครื่องชี้ถึงวัสดุใหม่ๆ ด้วย ใน head line แต่ละอันจะต้องสัมพนธ์กับเรื่องด้วย