BANGKOK GRAPHIC

หลักการ การทำ Branding

Introduction :
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การสร้างแบรนด์มีบทบาทสำคัญในการจับสาระสำคัญ เป้าหมาย และความคาดหวังของแบรนด์ ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับความคิดริเริ่มทางการตลาด ทิศทางที่สร้างสรรค์ หลักประกันการขาย และการรับรู้ของสาธารณชนโดยรวม การเข้าใจหลักการของการสร้างแบรนด์

Overview of Branding Today ภาพรวมของการสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน
การสร้างแบรนด์มีความสำคัญมากขึ้นในกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ บทสรุปของแบรนด์คือภาพรวมที่ครอบคลุมของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย คุณค่า และวิสัยทัศน์ของแบรนด์ ให้ทิศทางที่ชัดเจนสำหรับทรัพย์สินของแบรนด์และช่วยให้มั่นใจถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และตำแหน่งของแบรนด์ หากไม่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ธุรกิจต่างๆ อาจประสบปัญหาในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

The Principles of Branding หลักการของการสร้างแบรนด์

Vision Statement วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของแบรนด์แสดงวัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้น กำหนดทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตของแบรนด์และแรงบันดาลใจในอนาคต

Mission Statement พันธกิจ:
พันธกิจสรุปว่าแบรนด์ตั้งใจที่จะบรรลุวิสัยทัศน์อย่างไร สรุปวัตถุประสงค์ของแบรนด์และการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Brand Promise คำมั่นสัญญาของแบรนด์ :
คำมั่นสัญญาของแบรนด์ครอบคลุมแนวทางแก้ไขและความคาดหวังที่แบรนด์มีเป้าหมายเพื่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เป็นการสร้างคุณค่าที่ทำให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่ง

Brand Values มูลค่าแบรนด์
คุณค่าของตราสินค้าแสดงออกถึงค่านิยมหลักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตราสินค้ายึดถือ ตัวอย่าง ได้แก่ ความสมบูรณ์ คุณภาพ และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณค่าเหล่านี้มีส่วนในการสร้างเอกลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์

Target Audience กลุ่มเป้าหมาย :
การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ สรุปแบรนด์ควรสรุปประเภทของผู้บริโภคที่แบรนด์ตั้งใจจะมีส่วนร่วมและให้บริการ ความรู้นี้ช่วยในการปรับแต่งกลยุทธ์ทางการตลาดและข้อความให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

Brand Positioning การวางตำแหน่งแบรนด์
การวางตำแหน่งแบรนด์กำหนดเหตุผลสูงสุดที่ลูกค้าควรเลือกแบรนด์มากกว่าตัวเลือกอื่นๆ โดยเน้นย้ำถึงข้อเสนอการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ (USP) และสื่อสารความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

Key Competitors คู่แข่งสำคัญ:
การระบุคู่แข่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางตำแหน่งแบรนด์ สรุปแบรนด์ควรวิเคราะห์แบรนด์ที่คล้ายกันซึ่งมีแนวโน้มที่จะชนะใจผู้ชมเป้าหมายมากที่สุด การวิเคราะห์นี้ช่วยให้แบรนด์สร้างความแตกต่างและระบุพื้นที่ของโอกาส

Competitive Advantage ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
ความได้เปรียบในการแข่งขันรวมถึงเงื่อนไขที่ทำให้แบรนด์ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ข้อได้เปรียบนี้อาจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคา การบริการลูกค้า หรือปัจจัยอื่นๆ ที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์และทำให้ดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้น

Digital Brandingการสร้างแบรนด์ดิจิทัล:
ในยุคดิจิทัล การสร้างแบรนด์ขยายไปไกลกว่าช่องทางเดิม การสร้างแบรนด์ดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่เหนียวแน่นและสอดคล้องกันทั่วทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และการโฆษณาดิจิทัล มันต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความและภาพของแบรนด์สอดคล้องกับเอกลักษณ์โดยรวมของแบรนด์

สรุปหลักการของการสร้างแบรนด์:
หลักการของการสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของแบรนด์ที่ชัดเจน การกำหนดคำมั่นสัญญา คุณค่า และกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ และการวางตำแหน่งแบรนด์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพจะสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งนำไปสู่ความภักดีของลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

inline : ผศ.ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ