BANGKOK GRAPHIC

เทคนิคการเขียน เนื้อหาในเว็บไซต์ Content Marketing

เทคนิคการเขียน เนื้อหาในเว็บไซต์ Content Marketing

งานของนักประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสื่ออินเตอร์เน็ตนั้นอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการพัฒนาเนื้อหาและแนวคิดของ โฮมเพจและเว็บไซต์ด้วย ต้องพยายามปรับปรุงวิธีการเขียน หาเทคนิคและเรื่องราวที่เหมาะสมสำหรับสื่อชนิดนี้ ดังนั้นการที่จะจัดทำเว็บไซต์จึงมีหลักการ 4 ประการสำคัญของการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตได้แก่ การกำหนดแนวทางของเว็บไซต์ หัวข้อเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด การเชื่อมโยงหรือการลิงค์ไปยังข้อมูลอื่น และสไตล์การเขียน  
  1. การกำหนดแนวทางของเว็บไซต์ (providing direction) ของเว็บไซต์นั้นๆว่าจะเน้นให้ข้อมูลอย่างไร มีเครื่องมืออะไรในเว็บไซต์ที่จะทำให้ผู้เข้าชมจดจำได้ ใช้ได้สะดวก และสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
  2. หัวข้อเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด (the topics to be covered) ในเว็บไซต์ควรจะประกอบเนื้อหาในเรื่องใดบ้าง มีคำแนะนำดังนี้
2.1 ข้อมูลของหน่วยงาน 2.2 ข้อมูลสั้นๆและมีจุดเด่น 2.3 ข่าวและจดหมายข่าว 2.4 ข้อมูลด้านการเงินของหน่วยงาน 2.5 ข้อมูลชี้แจงในกรณีเกิดเรื่องฉุกเฉิน 2.6 สารคดีเรื่องเล่าต่างๆ 2.7 รายงานจากการวิจัย
  1. การเชื่อมโยงหรือการลิงค์ (links) ไปยังข้อมูลอื่นๆ เว็บไซต์ที่ดีควรกำหนดให้ชัดเจนว่าการลิงค์ไปยังข้อมูลอื่นๆ เว็บไซต์อื่นๆที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องจะทำให้เว็บไซต์น่าสนใจมากขึ้น
  2. สไตล์หรือลีลาการเขียนเว็บไซต์ (Web site style) การเขียนบนเว็บไซต์มีหลักการทั่วไปเหมือนการเขียนในสื่ออื่นๆ เช่น อ่านง่าย เรียบเรียงดี ให้หัวเรื่องที่ชัดเจน การวางรูปแบบที่จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ลีลาในการเขียนสำคัญจึงมีดังนี้
4.1 มีความชัดเจนในแนวคิดและวัตถุประสงค์ของงาน 4.2 โครงสร้างต้องชัดเจนและง่ายในการที่จะเปิดเข้าไปค้นข้อมูลศึกษา 4.3 เนื้อหาควรกำหนดให้ตรงกับความต้องการและความสนใจกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ 4.4 เนื้อหาควรตรงกับระดับการศึกษา และความเข้าใจคำศัพท์ต่างๆ ของผู้เข้ามาเยี่ยมชม 4.5 เนื้อหาควรชี้แนะแนวทางค้นข้อมูลอื่นๆ การเน้นจุดเด่นต่างๆ การวางโครงสร้างส่วนต่างๆของเว็บไซต์จำนวนหน้า ย่อหน้า และหัวข้อต่างๆ ให้เกี่ยวเนื่องกัน กระชับและเน้นแนวคิดสำคัญของเรื่องให้ชัดเจน   รับออกแบบ Website