BANGKOK GRAPHIC

แนวคิดในการใช้สื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์

แนวคิดในการใช้สื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์

เมื่อตกลงใจที่จะเลือกสื่ออินเตอร์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กร ขั้นตอนสำคัญที่ควรตระหนักในการดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต ได้แก่  
  1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของงาน นั้นให้เข้าใจชั้นเจนว่า มีวัตถุที่จะจัดทำเพื่อ เผลแพร่ข้อมูลขององค์กรที่ทันสมัย เจาะลึกทุกๆด้านหรือเพื่อชักจูงใจ แกใขความเข้าใจผิดต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรที่เกิดขึ้นในระยะนั้น
  2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่า เว็ปไซต์ ของเราอยากให้ใครเปิดเข้ามาดูบ้าง เป็นกลุ่มนักศึกษา นักธุรกิจ ฯลฯ
  3. กำหนดกลยุทธ์ในการทำประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดทำและออกแบบ โฮมเพจ ต่างๆเป็นผู้จัดทำให้ โดยค่าบริการและปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะๆ นั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในการกำหนดงบประมาณในการจัดทำให้เหมาะสม
หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ที่สำคัญคือ การตระเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยทั้งเสียงและภาพเผยแพร่ในเว็ปไซต์ และการติดต่อทำความเข้าใจประสานงานที่ดีระหว่างบริษัทกับบริษัทที่รับทำโฮมเพจให้ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การประชาสัมพันธ์ชวนเชิญให้ผู้สนใจรู้จัก เว็ปไซต์ ของบริษัทเรา และเปิดเข้ามาดูเป็นประจำ เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต   รับออกแบบ Website