BANGKOK GRAPHIC

แนวคิด บริโภคนิยม

แนวคิด บริโภคนิยม

จุดยืนทางทฤษฎีของโบดริยาร์ด (Baudrillard) โบดริยาร์ด ประสานแนวคิดหลักๆ ระหว่างทฤษฎีเศรษฐาสตร์การเมืองเข้ากับแนวคิดทาง สังคมสมัยใหม่ (Post-Modern) โดยให้นิยมรูปแบบการบริโภคหลังยุคสมัยใหม่ ไว้ดังนี้
  1. ปฎิเสธการแบ่งแยกระหว่าง
ศิลปะชั้นสูง กับชั้นล่าง / ความลุ่มลึก กับผิวเผิน /วัฒนธรรม กับสินค้า /ตัวหมาย กับสิ่งที่หมาย โบดริยาร์ดจึงให้ความสำคัญกับตัวสื่อ มากกว่าเนื้อสารในการวิเคราะห์
  1. ปฎิเสธการมองแบบรูปธรรม เหมือนดังมาร์กซิสต์เคยวิเคราะห์
อย่างยุคอุสาหกรรม มาร์กให้ความสำคัญกับสินค้า และราคา แต่หลังยุคอุตสาหกรรมกลับมาให้ ความสำคัญในรูปแบบนามธรรม อย่างการวิเคราะห์ในเรื่องของ “สัญญะ” (Sign) ความหมาย ในในแต่ละสินค้าที่ให้มันเกาะเกี่ยว
  1. การกระตุ้นการบริโภค
เมื่อสังคมในยุคศตวรรษที่ 20 พลังแห่งการผลิตได้พัฒนาก้าวหน้าไปจนสามารถผลิตได้อย่าง เกินพอ (ซึ่งแตกต่างจากยุคมาร์ซิสต์ ที่มีปัญหาเรื่องการผลิต เทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆ ผลิต อย่างไรให้เพียงพอกับผู้บริโภค) จนกลายเป็นปัญหาระดับสังคม คือ จะกระตุ้นอย่างไรให้คนหันมา บริโภคได้มากและรวดเร็ว