BANGKOK GRAPHIC

Agile คืออะไร

Agile คืออะไร

การบริการองค์กรแบบ Agile organization คือ ความคล่องตัว ความปรับตัว ในการบริหารงานบุคคล HR. วงการ HR – Transformation – เหมาะกับธุกิจแบบ tech company ทำในแต่ Project ให้สำเร็จ Cross Functional การทำงานแบบรวม Team Squad รวมทีมเพื่อพัฒนา Project โดย Project อาจเป็น Project ย่อยๆ ได้ ให้แต่ละคนมีอำนาจการตัดสินใจเต็มที่ ไม่ต้องผ่านการทำงานแบบเดิม แบบ water fall : การทำงานเป็น Top to Down ผ่านหัวหน้าหลยาฝ่าย หลายชั้น Agile Methodology คือแนวคิดในการทำงาน(ไม่ใช่รูปแบบหรือขั้นตอนการทำงาน) และไม่จำกัดว่าใช้ได้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายซอฟต์แวร์(Software) เท่านั้น โดยอไจล์ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน ไม่เกิดความคล่องตัว แนวคิดสำคัญคือ 1. ไม่เน้นกระบวนการ ไม่เน้นเอกสาร 2. Flexible มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 3. ทำทีละนิด แต่ทำบ่อยๆ ในแต่ละ Project ทำให้เห็นผลเร็ว 4. Fail Fast ผิดพลาดเร็ว และพัฒนาเปลี่ยนได้เร็ว ข้อดี : ทำให้กำแพงระหว่างการทำงานมีน้อยลง เป็นการ From team ขึ้นเพื่อสำหรับ Project และเข้าสู่ 4 กระบวนการนั้นๆ เหมาะกับองค์กร แบบ flat site   ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ http://machinothailand.com