การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชน ด้วยเครื่องมือ 4DNA.

เครื่องมือสำหรับใช้ออกแบบอัตลักษณ์ชุมชน

ดื่มชา สร้างสมาธิได้

สร้างสมาธิง่ายๆ ด้วยตัวเอง แก้เครียดและยังสร้างสรรค์ แค่ดื่ม ชา สร้างสมาธิ

พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองแบบดิจิทัล

การแบ่งพฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองแบบดิจิทัล Cutomer Segment Digital

อัตลักษณ์ในงานออกแบบ

การนำนิยามมาเป็นตัวกำหนดสี (Colors) นำเนื้อหาและบริบท

การรับรู้ภาพ หลักการออกแบบกราฟิก

Visual Perception Graphic Design

RPA. คืออะไร

อนาคตแห่งการสร้างเครือค่ายออนไลน์เพื่อภาระกิจลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนแทนมนุษย์

ความหมาย และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย

ออกแบบการตลาดกับมุมมองใหม่กลุ่ม Silver Generation

ลุ่มลูกค้า Silver Customer กลุ่มที่นักการตลาดมองข้าม แต่เป็นกลุ่มที่มีมุมมองเปลี่ยนไป นักออกแบบการตบาด นักออกแบบ Packaging ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ควรมองข้าม

สุนทรียศาสตร์ กับศิลปะดิจิทัล

Relational Aesthetics สุนทรียศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ ในศิลปะยุคดิจิทัล (นิวมีเดีย)

การออกแบบเพื่อการสื่อสาร

แนวคิดการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เพื่อการสื่อสาร