แบบจําลองของนอร์แมน แบบจําลองของนอร์แมน (Donald Norman’s model)

แบบจําลองของนอร์แมน แบบจําลองของนอร์แมน (Donald Norman’s model)

ขั้นตอนในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (interface design)

ขั้นตอนในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (interface design)

กฏของการออกแบบปฏิสัมพันธ์

กฏของการออกแบบปฏิสัมพันธ์

การออกแบบปฎิสัมพันธ์

องค์ประกอบในการอธิบายหน้าที่ของนักออกแบบส่วนต่อประสาน (Interface Design) และการทำงานในเชิงปฎิสัมพันธ์ (Interactive Design)

การออกแบบที่ยึดจากมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

แนวคิดการออกแบบที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Center Design)* (Peter Schoeber ,2005)

การออกแบบ Website

เว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่ามากบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ใน ความ ควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์