BANGKOK GRAPHIC

วิธีการสร้างชั้นเรียนแบบนวัตกรรม

นวัตกรรมชั้นเรียน

How to Create Students to Be Innovators

บทความวิชาการ ทำอย่างไรเราจะสร้างชั้นเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

วิธีสร้างนักเรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม


ในโลกปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของนักเรียน ในฐานะนักการศึกษา สิ่งสำคัญคือต้องเสริมทักษะและกรอบความคิดที่จำเป็นให้กับนักเรียนเพื่อเป็นผู้สร้างนวัตกรรม การบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ เราสามารถเตรียมนักเรียนให้เติบโตในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของศตวรรษที่ 21 บทความนี้ให้แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับครูและอาจารย์เกี่ยวกับวิธีบ่มเพาะนักประดิษฐ์ของนักเรียน นำเสนอกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับนักคิดรุ่นต่อไปที่ก้าวล้ำ

ส่วนที่ 1: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อนวัตกรรม
เพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์ของนักเรียน สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทดลอง กลยุทธ์หลักในการสร้างห้องเรียนที่เป็นมิตรต่อนวัตกรรมมีดังนี้

ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจ: ส่งเสริมความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นในหมู่นักเรียนโดยการส่งเสริมการตั้งคำถามและการสำรวจ กระตุ้นให้พวกเขาตรวจสอบหัวข้อที่สนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมภาคปฏิบัติ และคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง

ยอมรับความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้: ปลูกฝังแนวคิดการเติบโตโดยสอนนักเรียนว่าความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระตุ้นให้พวกเขากล้าเสี่ยง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม: เน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมในด้านนวัตกรรม กระตุ้นให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ให้การเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างพื้นที่สำหรับผู้สร้างหรือห้องปฏิบัติการนวัตกรรมที่มีวัสดุสำหรับการสร้างต้นแบบ การเขียนโค้ด และการทดลอง

ส่วนที่ 2: การพัฒนาทักษะหลักสำหรับนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม การพัฒนาทักษะหลักที่เป็นรากฐานของกระบวนการสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต่อไปนี้เป็นทักษะที่จำเป็นในการฝึกฝนในหมู่นักเรียน:

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา: สอนนักเรียนถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ กระตุ้นให้พวกเขาเผชิญกับความท้าทายจากมุมต่างๆ และพิจารณามุมมองที่หลากหลาย

ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ: บ่มเพาะความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยการผสมผสานกิจกรรมที่ส่งเสริมการระดมสมอง การสร้างความคิด และการคิดนอกกรอบ ให้โอกาสในการแสดงออกทางศิลปะและความคิดที่แตกต่าง

แนวคิดของผู้ประกอบการ: แนะนำนักเรียนให้รู้จักกรอบความคิดของผู้ประกอบการ โดยเน้นคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น และความมีไหวพริบ สอนให้รู้จักระบุโอกาส คำนวณความเสี่ยง และยอมรับความคลุมเครือ

การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: พัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนทั้งด้วยวาจาและการเขียน ตลอดจนความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้พวกเขาแสดงความคิดอย่างชัดเจน ตั้งใจฟังผู้อื่น และทำงานร่วมกันในทีมที่หลากหลาย

ส่วนที่ 3: การบูรณาการนวัตกรรมเข้ากับหลักสูตร
การบูรณาการนวัตกรรมเข้ากับหลักสูตรช่วยให้นักเรียนมีโอกาสใช้ทักษะของตนในวิชาต่างๆ ต่อไปนี้คือวิธีการผสมผสานนวัตกรรมในสาขาวิชาต่างๆ:

การเรียนรู้ด้วยโครงงาน: รวมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยโครงงานที่กระตุ้นให้นักเรียนระบุปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง เสนอวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และทำงานร่วมกันเพื่อนำความคิดของตนไปใช้

การคิดเชิงออกแบบ: แนะนำวิธีการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าใจผู้ใช้ การกำหนดปัญหา การระดมความคิดในการแก้ปัญหา การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ ใช้แนวทางนี้ในทุกวิชาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

STEM และ STEAM Education: บูรณาการการศึกษา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) หรือ STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการสำรวจภาคปฏิบัติ

inline by ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

3 วิธีช่วยยืดอายุโน๊ตบุ๊คของคุณแบบง่าย ๆ

web-design

ไม่ว่าจุดประสงค์ของการใช้โน๊ตบุ๊คของคุณคือการทำงานหรือการเล่นเกมก็ตาม หากแต่การรักษาให้อุปกรณ์ของคุณมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือแม้แต่ซื้อเครื่องใหม่ได้

หลายคนอาจมองข้ามว่าแท้จริงแล้ว โน๊ตบุ๊คยังต้องมีการดูแลและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของตัวเครื่องหรือแม้แต่ซอฟท์แวร์ที่คุณใช้ในอุปกรณ์ของคุณเช่นกัน

วิธีช่วยยืดอายุโน๊ตบุ๊คของคุณแบบง่าย ๆ

1.รักษาความสะอาดภายนอก 

เศษฝุ่นเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคุณได้  อาทิ ฝุ่น สิ่งสกปรก ผม เศษขนมปัง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ภายใน  ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดหากคุณป้องกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ไกลจากอุปกรณ์ของคุณ เช่น เก็บอาหารและเครื่องดื่มให้ไกลหรือทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์การทำความสะอาดสำหรับโน๊ตบุ๊คโดยตรง

2.รักษาความเย็นไว้ 

อย่าปล่อยให้โน๊ตบุ๊คของคุณไหม้ สำหรับโน๊ตบุ๊คไม่ชอบแสงแดดหรือสิ่งรบกวนบริเวณช่องระบายอากาศ เพราะเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไปจะลดอายุการใช้งานของส่วนประกอบภายในของเครื่องได้ ดังนั้น หากคุณไม่ได้เปิดแอร์ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ก็ไม่ควรวางแล็ปท็อปไว้ในบริเวณที่ร้อนอบอ้าวมากเกินไป

3.เก็บสายไฟให้อยู่ในสภาพดี 

สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดแต่หลายคนก็มักจะลืมไป เพราะเรามักจะม้วนขึ้นและยัดไว้ในกระเป๋าด้านข้าง แต่ข้อต่อและขั้วต่ออาจเสียหายได้ง่าย ดังนั้นอย่าดึง กระแทกหรือโค้งงอสายไฟในลักษณะที่ฝึนเกินไป ยิ่งคุณถนอมสายไฟเล่านั้นได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งดีต่อแล็ปท็อปของคุณมากเท่านั้น

เกมที่เหมาะกับเล่นในโน๊ตบุ๊คของคุณมากที่สุด

การเล่นเกมบนโน๊ตบุ๊คอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์ของคุณช้าหรือกินแรมมากเกินไป เพราะในบางครั้งเกมที่ใช้พื้นที่หรือต้องดาวน์โหลดเป็นเวลานาน อาจทำเกมค้างหรือหยุดทำงาน ดังนั้น ด้วยเกมต่อไปนี้คุณสามารถเล่นเกมที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

กีฬา

คุณสามารถเดิมพันเหตุการณ์กีฬาแบบเรียลไทม์ได้ที่ w88rival.com โดยมีการนำเสนอตารางการการแข่งขันสดแบบเรียลไทม์ เมื่อคุณตัดสินใจเดิมพันด้วยเงินจริง ก็จะได้พบกับอัตราต่อรองที่ยอดเยี่ยมและโปรโมชั่นเพิ่มโอกาสการชนะกำไรได้มากมาย

คาสิโนสด

เกมที่คุณจะได้พบกับกราฟฟิกสุดอลังการและในรูปแบบเรียลไทม์ เพราะผู้ที่แจกไพ่ให้กับคุณนั้นคือดีลเลอร์สดที่ส่งตรงจากห้องสตูดิโอที่แท้จริง

สล็อต

ธีมเกมแนวแอคชั่นหรือสายหวานที่มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นที่ชอบแนวไหนก็สามารถสนุกและเลือกเกมได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการทดลองเล่นเกมฟรีในโหมดสาธิตอีกด้วย

ล็อตเตอรี่

นอกจากความสนุกของเกมต่าง ๆ แล้ว ยังมีการทายผลหวยและตัวเลขต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้การเล่นหวยออนไลน์นี้แตกต่างจากที่อื่นคือคุณสามารถกดรับโบนัสและโปรโมชั่นได้ตลอดการเป็นสมาชิก

P2P

เกมที่จะให้คุณสนุกมากยิ่งขึ้นแบบหลายเท่า เพราะคุณสามารถเล่นเกมกับคู่ต่อสู่ที่เป็นคนจริงได้ ด้วยวิธีการง่าย ๆ แต่ช่วยให้คุณสนุกกับเกมโปรดของคุณได้ดั่งใจ

สรุป

การรักษาโน๊ตบุ๊คเครื่องโปรดของคุณให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนั้นคือการรักษาตั้งแต่ภายนอกถึงภายใน นอกจากตัวเครื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้ว การใส่ใจกับโปรแกรมต่าง ๆ หรือเกมที่คุณเลือกเล่นยังเป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ด้วยการโหลดเกมที่ปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ของคุณที่ w88rival.com ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้โน๊คบุ๊คของคุณมีอายุยาวนานขึ้น