BANGKOK GRAPHIC

การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชน ด้วยเครื่องมือ 4DNA.

ออกแบบ graphic

เครื่องมือ 4 DNA ถูกคิดค้นโดย ท่าน อาจารย์ ผศ.เอกพงศ์ ตรีตรง พอดีทางคนเขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ในงานวิจัย จึงนำมาสรุปเป็นความรู้ ได้คือ

ความหมาย 4DNA.

ตามธรรมชาติ ทุกสิ่งบนโลกล้วนมีอัตลักษณ์ มนุษย์ต่างมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกันก็ตาม อาทิเช่น ความเชื่อ สภาพจิตใจ ลักษณะเฉพาะทาง DNA จิตวิญาณ ทัศนคติ ลายนิ้วมือ ซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะจากทุกเรื่องทุกมิติ ทั้งครอบครัว สังคม การศึกษา มีอัตลักษณ์มาตั้งแต่เกิด

โครงการต่างๆที่มีคุณภาพ ที่เกิดขึ้น ด้วยการประดิษฐ์และ คิดค้น ก็เช่นกัน ควรมีองค์ประกอบแห่งอัตลักษณ์ เกิดจากบริบทที่ต่างกัน ควรคิดให้ครบทิศ รอบด้าน รอบคอบ โดยมีเครื่องมือ 4DNA ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสำรวจปัจจัยรอบทิศ โดยการสร้างรหัสเฉพาะ เพื่อใช้ในทางสร้างสรรค์ สู่การกำหนดเป็นนโยบายแบบมีเอกภาพ เช่น การออกแบบโลโก้ สัญลักษณ์ แบรนด์ กำหนดรูปแบบทั้งระบบ จากความรู้รอบด้าน

ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อค้นหา “ใจกลางแห่งความคิด”

เครื่องมือ 4 DNA สำคัญต่อการรวบรวมทั้งปัจจัยลบและ ปัจจัยบวก เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนมากที่สุด นักออกแบบและผู้ลงทุนสามารถนำเครื่องมือ 4 DNA ไปใช้ สามารถบ่มเพาะหาตัวแปรหลัก เพื่อนำไปใช้ออกแบบและพัฒนาโครงการ ร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการออกแบบจะได้รับผลจากศาสตร์นี้มากที่สุด ผลงานสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีคุณค่า เกิดลักษณะ

เฉพาะเหมือน DNA มนุษย์นั่นเอง

วงกลมตามหลักแนวคิด 4 DNA

การแบ่งโทนสี 2 โทนสี (บนและล่าง) คือ

– ด้านบน ไล่จากส้มไปเหลือง จนเป็นสีขาว ความหมายคือ ความหวังใจ แง่บวก เรื่องดีดี สดใส ร่างเริง สะท้อนความสุข ข้อดี และความดี

– ด้านล่าง ไล่จากดำไปเทาเข้ม จนเป็นเทาอ่อนที่สุด สะท้อนความคิดแง่ลบ ร้าย คลุมเครือ อุปสรรคปัญหา ผิด

กฎหมาย ข้อเสีย ความโสมม

จุดกลมเล็กๆ บนภาพ คือ ความดี และสิ่งดีที่ค่อยๆเกิดขึ้น อาจมองไม่เห็น แต่ค่อยๆ ปรากฏ ซึ่งสะท้อนว่า แม้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็มักจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นเสมอ พอรวมกันเป็นวงกลม ก็จะเป็นบทสะท้อนความเป็น 4DNA นำมาใช้ในการค้นหาหลักคิดอัตลักษณ์เฉพาะตน ด้วยเครื่องมือ ทั้งเส้น สี และวิธีต่างๆ เพื่อความรอบคอบ รอบทิศ ลดข้อเสียเพิ่มจุดดีชัดเจน ตรงเป้าหมายสู่ความสำเร็จยั่งยืน

เทคนิคการระดมสมอง นำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ได้แนวทางหลากหลาย นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนจะระดมสมองต้องเริ่มที่การกำหนดประเด็น และวัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์ โดยให้ปฏิบัติตามขั้น ทำให้โครงร่างสังเคราะห์ชัดเจน