BANGKOK GRAPHIC

ABOUT US

We Create Meaning that Open Up Your Possibilities.

About Bangkok Grpahic

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (Pisit Tangpondprasert) Bangkok Graphic Founder

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ก่อตั้ง บริษัท Bangkok Graphic บริษัท ออกแบบ พัฒนาสื่อดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การสื่อสาร เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมมนุษย์ ไม่ว่ายุคสมัย สื่อ จะพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเท่าใด สื่อ มีเทคโนโลยีมากขึ้นก็ตาม “สาร” ยังคงสำคัญ Bkk. เราใส่ใจ เรื่อง สาร ที่จะสื่ออกไปยังผู้บริโภค ทั้งนี้ จึงออกแบบโครงสร้าง การทำงานที่ให้ความสำคัญกับ “สาร” ให้สมบูรณ์ตามยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับ ผู้บริโภคตาม Generation เป็นสำคัญ

อาจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

การศึกษา Education

:: รางวัล Awards ::

ประสบการณ์การ ผู้บรรยาย Lecturer

ผลงานวิชาการ

งานบริการวิชาการ

บริการสังคม

บริการสังคม


Credentials


Facebook


Twitter


Youtube


Tumblr


Behance


Linkedin


Pinterest


Link : Portfolio


Company Profile


หนังสือสำคัญบริษัทMacchino

ผศ.ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

ผลงานวิชาการในรอบปี 2563-2566

รายงานผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศึกษา)

รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการรายงานผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้

สายพิรุณ ยอดศิริ, พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, วิสูตร โพธิ์เงิน และปรีชา เถาทอง (2566). การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ รูปแบบบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง ฮูปแต้ม เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท้องถิ่น และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม.วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2566), หน้าที่ 289-306

วิสูตร โพธิ์เงิน,ทินกร กาษรสุวรรณ,ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย,พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ  และสุขุมาล นิธิภัทรอนันต์.
(2566) การประเมินหลักสูตรศิลปหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. นครปฐม : ทุนสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 139 หน้า.

ศศิวิมล แสงกรด, พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ และวิสูตร โพธิ์เงิน.(2565). การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

การคิดอย่างมีศิลปะ ในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานและการรับรู้สุนทรียภาพ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.วารสาร มจร. พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2565), หน้าที่ 77-86.

ณัฐรดา แย้มกาญจนวัฒน์ , พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (2566). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ์และงานกราฟิก โดยใช้กระบวนการดีไซน์สปริ้นท์ เพื่อส่งเสริมการเป็นนักออกแบบของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1.วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย,ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (2023): กรกฎาคม –
สิงหาคม 2566. หน้าที่ 115-1126.

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ และ กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล. (2565). การประยุกต์ใช้กระบวนการดีไซน์สปริ้นท์
(Design Sprint) ร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนา
ความคิดเชิงออกแบบสําหรับนักศึกษาศิลปศึกษาชั้น ปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
20(1), 423-440.

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, (2565). “พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกมดิจิทัล (Digital Game Classroom) โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้หลักการออกแบบการสร้างสรรค์เรขศิลป์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาศิลปศึกษา” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปี 2565 หน้า 422-440

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. ผลงานวิชาในลักษณะอื่น จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ,(2566). ร่วมแสดงานนิทรรศการ THE META ART WORLD PHENOMENA ณ THE EM

DISTRICT พร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ วันที่ 1 – 11 ธ.ค.2566.

 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ,(2566). ร่วมแสดงานนิทรรศการ The11 “Senthang Groip” Art

Exhibition ณ seacon square ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 – 31 ก.ค.2566.

 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ,(2566). ร่วมแสดงานนิทรรศการ The11 “Senthang Group” Art Exhibition ณ Design

Village เกษตร นวมิทร์ กรุงเทพฯ. วันที่ 28 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2566.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 1 เรื่อง

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ,ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ,กฤษฎิ์ ตุลวรรธนะ.(2566). โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและสํานึกรัก
ท้องถิ่นเชิงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเมืองหลังสวน จ.ชุมพร ด้วยความร่วมมือเชิงวิชาการของสาขา
ศิลปศึกษา.วารสารศิลปกรรมบูรพา,ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (มกราคม – มิถุนายน 2566), หน้าที่ 249-267.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. ตำรา/หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, 2566 : ทัศนศิลป์ : การออกแบบกราฟิก. สำนักพิมพ์สามลดา หจก, กรุงเทพ. 229
หน้า.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. บทความทางวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ,ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ,กฤษฎิ์ ตุลวรรธนะ.(2566). โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและสํานึกรัก
ท้องถิ่นเชิงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเมืองหลังสวน จ.ชุมพร ด้วยความร่วมมือเชิงวิชาการของสาขา
ศิลปศึกษา.วารสารศิลปกรรมบูรพา,ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (มกราคม – มิถุนายน 2566), หน้าที่ 249-267.

 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ. (2563). “M-Learning : บทบาทใหม่การเรียนการสอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21”

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (89-105). (TCI กลุ่ม 2)

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ. (2563). “กระบวนการดำเนินงานโครงการ “ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดเส้นทางงานประกวดและส่งเสริม
อาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร” วารสารศิลป์ พีระศรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2
(268-284).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………