Skip links

About Us

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

Pisit Tangpondprasert

อาจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ Founder : Bangkok Graphic

การศึกษา Education
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มัณฑนศิลป์
 • ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรม
 • ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

:: รางวัล Awards ::

 • Designer Prize – 3M Product Design
 • Asian Book Thailand : Shopping Bag Design
 • ชวนชื่น Property รางวัล Online Marketing Campaign

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

:: ประสบการณ์การ ผู้บรรยาย Lecturer ::

 • ร่วมบรรยาย Digital Media สำหรับการประกอบอาชีพ ณ สถาบันราชภัฎนครปฐม คณะศิลปกรรม [06.12.2017]
 • โครงการสัมมนาวิชาการธุรกิจดิจิทัล  มหาวิทยาลัยสยาม
 • การเสวนาในหัวข้อ “digital media inspiration: การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงงานด้านสื่อดิจิทัล” สำหรับส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาสื่อดิจิทัลให้ผลิตโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560
  ณ ห้อง 12-603/1 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม
 • สถาบันอบรมอมรินทร์ Ammarin Training (ออกแบบ Website) 
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Royal Police Cadet Academy (การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT University (การออกแบบ Computer Art) 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี Dhonburi Rajabhat University (รายวิชา Motion Graphic, สื่อดิจิทัล, Event Design) 
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (รายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

:: ผลงานวิชาการ ::

 • Founder Startup : “หาที่ติว”
 •   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ. (2563). “M-Learning : บทบาทใหม่การเรียนการสอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (89-105). (TCI กลุ่ม 2) link
 •   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ. (2563). “กระบวนการดำเนินงานโครงการ “ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดเส้นทางงานประกวดและส่งเสริมอาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร” วารสารศิลป์ พีระศรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 (268-284). (TCI กลุ่ม 2) link
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดุษฎีบัณฑิต สาขา การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • เผยแพร่บทความวิชาการ เรื่อง ศิลปิน : การผันแปรแนวคิดทัศนศิลป์ จากลัทธิประทับใจสู่ศิลปะหลังสมัยใหม่ (Changing of Visual Art Concept from Impressionism to Post-Modernism)วารสาร Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคม และศิลปะ Volume 12 รายเดือนที่ กรกฏาคม สิงหาคม 2562 ISSN : 1906-3431  link 
 • บทความวิจัย : ศิลปะนิวมีเดียกับแรงบันดาลใจ วัฒนธรรมรถบัสเพ้นท์ ประเทศไทย Article Internation Proceeding : Art creating based on the inspiration from productionculture in Thailand tourist coaches
 • Article Internation Proceeding : Siam City Digital Guide Bookเผยแพร่ระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวั่น
 • บทความวิชาการ : ศิลปกรรมการสื่อสาร กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เผยแพร่ ระดับชาติ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม [2555]
 • บทความวิชาการ :     สื่อดิจิทัลกระบวนการผลิตและการแสดงหุ่นละครเล็กของคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กเผยแพร่ ระดับชาติ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม [2555]
 • เผยแพร่บทความวิชาการ เรื่อง ศิลปกรรมการสื่อสาร กับเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้น ในงานประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 27 เมษายน 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโฒ ประสานมิตร ณ โรงแรมอโนมา
 • บทความ : การศึกษาพื้นที่เสด็จฯ ยาตรา ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อพัฒนากิจกรรม น้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 • งานวิจัย : การศึกษาและเก็บข้อมูลสำหรับการผลิตโปรแกรมแอพริเคชั่น  แบบจำลองเสมือนจริง สำหรับผู้บริโภคบ้านสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าในภาคการผลิตให้กับบริษัท Thai-isowall
 • เผยแพร่บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 บทความวิจัยเรื่อง “การออกแบบเครื่องหมายบนแผนที่ เพื่อใช้กำกับความหมาย บ่งชี้จุดท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย” link
 • เผยแพร่บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 บทความวิจัยเรื่อง สุนทรียะและการออกแบบเกมมิฟิเคชั่น สำหรับการสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์” link
 • การออกแบบเรขศิลป์ประเภทภาพเคลื่อนไหว สำหรับรายการ  Big Breakfast- ทางแชลแนว วี ไทยแลนด์
 • การออกแบบเรขนศิลป์สิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์วัดสุวรรณาราม [2560]
 • แผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูแหล่งอนุภาคธรรมชาติ กิ่งแม่น้ำ [2556]
 • รางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 3 ภาคการบรรยายในงานประชุมวิชาการและการปีะกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 1 : เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มาหวิทยาลัยแม่โจ้
 • นำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิรินธร หัวข้อ “โครงการวิจัยและพัฒนาชุดสื่อโปรแกรมขนาดเล็กบนแทบเล็ต (Application on Devices) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะการแสดงขแงหุ่นละครเล็ก นาฎตยศาลา (โจหลุย)
 • นำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิรินธร หัวข้อ สุนทรียะและการออกแบบเกมิฟิเคชั่น “สายามซิตี้”สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสนทร์”
 • เผยแพร่ บทความวิชาการ ทศวรรษ กลุ่มเส้นทาง จัดโดย หอศิลป์จามจุรี 27-20 ธันวาคม 2558 สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 5-29 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อ เกม ภาษาใหม่ในงานศิลปะ”
 • เสนอโครงการวิจัยฯ ตามกรอบการวิจัย กรอบงานมุ่งเป้า ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ หัวข้อ “การพัฒนา Application ในการรักษาอาการอัลไซเมอร์ ระยะแรกของผู้สูงอายุ” 25 กรกฏาคม 2560
 • บทความวิชาการ : กระบวนการดำเนินงานโครงการ “ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดเส้นทางงานประกวดและส่งเสริมอาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร link วารสารศิลป์ พีระศรี
 • บทความวิชาการ :  M-Learning : A new Mobile Learning and Teaching Method in 21st Century, เผยแพร่แล้ว: ก.ค. 9, 2020 (2563), ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Link  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

:: งานบริการวิชาการ ::

 • ประธานกรรมการ พัฒนาหลักสูตรและมาตราฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 download ||  download  
 • คณะกรรมการการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม link 
 • ที่ปรึกษาร่วม โครงการการติดตามประเมิณผลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน ของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ระหว่าง เดือน กันยายน – ธันวาคม 2560
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารนิเทศศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีวันที่ 1 กันยายน 2560 ปรับปรุงหลักสูตรปี 2559
 • วิทยากร อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง การใช้โปรแกรม After Effect ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
 • วิทยากร อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง การใช้โปรแกรม After Effect ในวันที่ 30 พฤจิกายน 2559
 • วิทยากร งานปฐมนิเทศนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโดย คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศไทย (กกต.) วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Royal PhalaCliff Beach จังหวัดระยอง
 • วิทยากร ภาควิชากราฟิกดีไซร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานให้บุคคลากรในด้านเทคโนโลยีและความก้าวหน้า หัวข้อ Graphic Design EBookในสื่อดิจิทัล” วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
 • ผู้บรรยาย สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิชาVisual Communication Design 2
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือในการวิจัยก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาอินเทอร์แอคทีฟและเกม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิด เกมิฟิเคชั่น” นิสิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัญฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

:: บริการสังคม  ::

 • ผู้พัฒนาโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วันที่ 22 มกราคม 2558
 • โครงการศิลปะเพื่อชุมชน ย้อนรอยบาทยาตรา ณ บ้านโป่งโครงการ ทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 สนับสนุนโดย บริษัทในเครือย่งฮั้ว ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2560
 • ร่วมแสดงงาน  the opening night of a group Art Exhibition by Rebel Art Space | Canvas Thursday pres. “Nightlife” by Rebel Art Space
  11 Artists will present their artworks and performances.
  Kimball Collins & Alex Imix provide some good music to dance.
  Gallery Pizza delivers tasty pizzas to eat.
  Complete package for your body and soul.
 • Art Exhibition @River City [08.2017]
 • นิทรรศการ “THAI SPACE DIGITAL DESIGN” “การแสดงผลงานคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต” ที่จัดโดยสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดนิทรรศการพิธีเปิด 27 ก.ย. 2559
 • ร่วมแสดงงาน “ฟFun” ARt Exhibition @River city 2016
 • กรรมการตัดสิน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี สาขาทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ และทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
 • จัดโครงการค่ายศิลปะ“ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชน พัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อต่อยอด เส้นทางงานประกวดและส่งเสริมอาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 – วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 
วุฒิบัตร Certificate 
[+] Chula Mooc ก้วแรกสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล  || Download 
[+] Design Thinking SET. Thailand Course || Download 
[+] อบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตรฐานสมรรถนะ || Download
[+] Chula Mooc Certificate หัวข้อ “ความผกผันทางประชากรกับธุรกิจ” || Download || Link