BANGKOK GRAPHIC

ABOUT US

We Create Meaning that Open Up Your Possibilities.

About Bangkok Grpahic

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (Pisit Tangpondprasert) Bangkok Graphic Founder

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ก่อตั้ง บริษัท Bangkok Graphic บริษัท ออกแบบ พัฒนาสื่อดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การสื่อสาร เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมมนุษย์ ไม่ว่ายุคสมัย สื่อ จะพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเท่าใด สื่อ มีเทคโนโลยีมากขึ้นก็ตาม “สาร” ยังคงสำคัญ Bkk. เราใส่ใจ เรื่อง สาร ที่จะสื่ออกไปยังผู้บริโภค ทั้งนี้ จึงออกแบบโครงสร้าง การทำงานที่ให้ความสำคัญกับ “สาร” ให้สมบูรณ์ตามยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับ ผู้บริโภคตาม Generation เป็นสำคัญ

ผลงานวิชาการในรอบปี 2563-2566 

รายงานผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศึกษา)

รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการรายงานผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้

สายพิรุณ ยอดศิริ, พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, วิสูตร โพธิ์เงิน และปรีชา เถาทอง (2566). การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
       เรียนรู้ รูปแบบบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง ฮูปแต้ม เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท้องถิ่น และการ
       สร้างสรรค์งานศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม.วารสารศิลปากร
       ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2566), หน้าที่ 289-306

วิสูตร โพธิ์เงิน,ทินกร กาษรสุวรรณ,ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย,พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ  และสุขุมาล นิธิภัทรอนันต์.
        (2566) การประเมินหลักสูตรศิลปหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
        2561) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
        ศิลปากร. นครปฐม : ทุนสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 139 หน้า.

ศศิวิมล แสงกรด, พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ และวิสูตร โพธิ์เงิน.(2565). การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

        การคิดอย่างมีศิลปะ ในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานและการรับรู้สุนทรียภาพ

        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.วารสาร มจร. พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –
        ธันวาคม 2565), หน้าที่ 77-86.

ณัฐรดา แย้มกาญจนวัฒน์ , พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (2566). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบรูปภาพ
       สัญลักษณ์และงานกราฟิก โดยใช้กระบวนการดีไซน์สปริ้นท์ เพื่อส่งเสริมการเป็นนักออกแบบของนักเรียน
       มัธยมศึกษาปีที่ 1.วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย,ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (2023): กรกฎาคม –
        สิงหาคม 2566. หน้าที่ 115-1126.

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ และ กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล. (2565). การประยุกต์ใช้กระบวนการดีไซน์สปริ้นท์
        (Design Sprint) ร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนา
        ความคิดเชิงออกแบบสําหรับนักศึกษาศิลปศึกษาชั้น ปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
        20(1), 423-440.

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, (2565). “พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกมดิจิทัล (Digital Game Classroom) โดยใช้ชุมชน
          เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้หลักการออกแบบการสร้างสรรค์เรขศิลป์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
          สาขาวิชาศิลปศึกษา” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปี 2565 หน้า 422-440

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ผลงานวิชาในลักษณะอื่น จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ,(2566). ร่วมแสดงานนิทรรศการ THE META ART WORLD PHENOMENA ณ THE EM 

         DISTRICT พร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ วันที่ 1 – 11 ธ.ค.2566.

 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ,(2566). ร่วมแสดงานนิทรรศการ The11 “Senthang Groip” Art

         Exhibition ณ seacon square ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 – 31 ก.ค.2566.

 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ,(2566). ร่วมแสดงานนิทรรศการ The11 “Senthang Group” Art Exhibition ณ Design 

           Village เกษตร นวมิทร์ กรุงเทพฯ. วันที่ 28 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2566.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 1 เรื่อง

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ,ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ,กฤษฎิ์ ตุลวรรธนะ.(2566). โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและสํานึกรัก
        ท้องถิ่นเชิงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเมืองหลังสวน จ.ชุมพร ด้วยความร่วมมือเชิงวิชาการของสาขา
        ศิลปศึกษา.วารสารศิลปกรรมบูรพา,ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (มกราคม – มิถุนายน 2566), หน้าที่ 249-267.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ตำรา/หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, 2566 : ทัศนศิลป์ : การออกแบบกราฟิก. สำนักพิมพ์สามลดา หจก, กรุงเทพ. 229
        หน้า.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. บทความทางวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ,ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ,กฤษฎิ์ ตุลวรรธนะ.(2566). โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและสํานึกรัก
        ท้องถิ่นเชิงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเมืองหลังสวน จ.ชุมพร ด้วยความร่วมมือเชิงวิชาการของสาขา
        ศิลปศึกษา.วารสารศิลปกรรมบูรพา,ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (มกราคม – มิถุนายน 2566), หน้าที่ 249-267.

 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ. (2563). “M-Learning : บทบาทใหม่การเรียนการสอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21” 

         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (89-105). (TCI กลุ่ม 2)

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ. (2563). “กระบวนการดำเนินงานโครงการ “ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะ
        และประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดเส้นทางงานประกวดและส่งเสริม
        อาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร” วารสารศิลป์ พีระศรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2
        (268-284).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ผศ.ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

อาจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

การศึกษา Education

:: รางวัล Awards ::

ประสบการณ์การ ผู้บรรยาย Lecturer

  1. กรรมกาตัดสินงานประกวด “นิลมังกร NFT Art Design Contest” ณ งาน Ubon Art Fest 2022 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 
  2. วิทยากร บรรยายศิลปะ NFT Art โครงการ NFT. Art by NIA Contest นิลมังกร ตามมหาวิทยาลัยศิลปะอละการออกแบบ ช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 
  3. วิทยากรงาน เสวนา Art & Craft Talk ณ Ubon Art Fest 2022 ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 
  4. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, 2565 : ทัศนศิลป์ : การออกแบบกราฟิก. โรงพิมพ์ เหมรัศมิ์ พรีเพรส, กรุงเทพ. 229 หน้า เผยแพร่ใน จัดพิมพ์ และใช้ประกอบเรียนในรายวิชา 458 212 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ 1 (Computer for Visual Art I) เมื่อ 2/2564
  5. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (2563). การประยุกต์ใช้กระบวนการดีไซน์สปรินต์ (Design Sprint) สำหรับกิจกรรมการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความคิดเชิงออกแบบให้กับนักศึกษาศิลปศึกษาปีที่ 1, นครปฐม ; โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
  6. วิสูตร โพธิ์, ทินกร กาษรสุวรรณ, สุขุมาล นิธิภัทรอนันต์ ,พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (2564). การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม ; กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของคณะศึกษาศาสตร์
  7. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (2564). พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกมดิจิทัล (Digital Game Classroom) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้หลักการออกแบบการสร้างสรรค์เรขศิลป์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา นครปฐม ; กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของคณะศึกษาศาสตร์
  8. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, (2565). “พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกมดิจิทัล (Digital Game Classroom) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้หลักการออกแบบการสร้างสรรค์เรขศิลป์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปี 2565 (TCI กลุ่ม 2)
  9. เรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความคิดเชิงออกแบบ สำหรับนักศึกษาศึลปศึกษาชั้น ปีที่ 1” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of Education, Silpakorn University) ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2565 – มิถุนายน 2565) (TCI กลุ่ม 2)
 • วิทยากรในงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้ชื่องาน “Ubon Eat & ART FEST 2022” ณ จังหวัดอุบลราชธาน เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ Link

 • ร่วมบรรยาย Digital Media สำหรับการประกอบอาชีพ ณ สถาบันราชภัฎนครปฐม คณะศิลปกรรม [06.12.2017]
 • โครงการสัมมนาวิชาการธุรกิจดิจิทัล  มหาวิทยาลัยสยาม
 • การเสวนาในหัวข้อ “digital media inspiration: การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงงานด้านสื่อดิจิทัล” สำหรับส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาสื่อดิจิทัลให้ผลิตโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560
  ณ ห้อง 12-603/1 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม
 • สถาบันอบรมอมรินทร์ Ammarin Training (ออกแบบ Website) 
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Royal Police Cadet Academy (การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT University (การออกแบบ Computer Art) 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี Dhonburi Rajabhat University (รายวิชา Motion Graphic, สื่อดิจิทัล, Event Design) 
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (รายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, 2565 : ทัศนศิลป์ : การออกแบบกราฟิก. โรงพิมพ์ เหมรัศมิ์ พรีเพรส, กรุงเทพ. 229 หน้า   เผยแพร่ใน  จัดพิมพ์ และใช้ประกอบเรียนในรายวิชา 458 212 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ 1 (Computer for Visual Art I)     เมื่อ  2/2564

ผลงานวิชาการ

  • ศศิวิมล แสงกรด, พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ และวิสูตร โพธิ์เงิน.(2565). การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด การคิดอย่างมีศิลปะ ในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานและการรับรู้สุนทรียภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.วารสาร มจร. พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565), หน้าที่ 77-86. https://shorturl.at/deKQ6
  • พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ,(2566). ร่วมแสดงานนิทรรศการ The11 “Senthang Groip” Art
            Exhibition ณ seacon square ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 – 31 ก.ค.2566.

  • พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ,(2566). ร่วมแสดงานนิทรรศการ The11 “Senthang Groip” Art Exhibition ณ Design Village เกษตร นวมิทร์ กรุงเทพฯ. วันที่ 28 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2566.  
  • พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ, 2565 : ทัศนศิลป์ : การออกแบบกราฟิก. โรงพิมพ์ เหมรัศมิ์ พรีเพรส, กรุงเทพ. 229 หน้า เผยแพร่ใน จัดพิมพ์ และใช้ประกอบเรียนในรายวิชา 458 212 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ 1 (Computer for Visual Art I) เมื่อ 2/2564
  วิทยากร-ศิลปิน ร่วมเสวนา แสดงงาน NFT. Art ในงาน อุบลอาร์ตแฟส
  พบกับ NFT Digital Art Exhibition และงานเสวนา NFT
  ที่งาน Ubon Eat&Art Fest 2022 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2565 
 • งานออกแบบ interactive หน้าจอ Touchscreen Smar TV. องค์สิริศิลปิน บูธ ณ งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 11-28 สิงหาคม 2565 
 • ร่วมแสดงงานศิลปะดิจิทัล NFT Art “Thailand Digital Arts Festival 2022 : TDAF 2022” 5-20 มี.ค. 65 ที่ไอคอนสยาม ที่ขายงานศิลปะ digital บน platform : coral โดย ธนาคารกสิกร
 • บทความวิจัย : “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกมดิจิทัล โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกแบบ” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย link
 • Founder Startup : “หาที่ติว”
 •   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ. (2563). “M-Learning : บทบาทใหม่การเรียนการสอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (89-105). (TCI กลุ่ม 2) link
 •   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ. (2563). “กระบวนการดำเนินงานโครงการ “ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดเส้นทางงานประกวดและส่งเสริมอาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร” วารสารศิลป์ พีระศรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 (268-284). (TCI กลุ่ม 2) link
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดุษฎีบัณฑิต สาขา การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • เผยแพร่บทความวิชาการ เรื่อง ศิลปิน : การผันแปรแนวคิดทัศนศิลป์ จากลัทธิประทับใจสู่ศิลปะหลังสมัยใหม่ (Changing of Visual Art Concept from Impressionism to Post-Modernism)วารสาร Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคม และศิลปะ Volume 12 รายเดือนที่ กรกฏาคม – สิงหาคม 2562 ISSN : 1906-3431  link 
 • บทความวิจัย : ศิลปะนิวมีเดียกับแรงบันดาลใจ วัฒนธรรมรถบัสเพ้นท์ ประเทศไทย Article Internation Proceeding : Art creating based on the inspiration from productionculture in Thailand tourist coaches
 • Article Internation Proceeding : Siam City Digital Guide Bookเผยแพร่ระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวั่น
 • บทความวิชาการ : ศิลปกรรมการสื่อสาร กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เผยแพร่ ระดับชาติ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม [2555]
 • บทความวิชาการ :     สื่อดิจิทัลกระบวนการผลิตและการแสดงหุ่นละครเล็กของคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กเผยแพร่ ระดับชาติ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม [2555]
 • เผยแพร่บทความวิชาการ เรื่อง ศิลปกรรมการสื่อสาร กับเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้น ในงานประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 27 เมษายน 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโฒ ประสานมิตร ณ โรงแรมอโนมา
 • บทความ : การศึกษาพื้นที่เสด็จฯ ยาตรา ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อพัฒนากิจกรรม น้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 • งานวิจัย : การศึกษาและเก็บข้อมูลสำหรับการผลิตโปรแกรมแอพริเคชั่น  แบบจำลองเสมือนจริง สำหรับผู้บริโภคบ้านสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าในภาคการผลิตให้กับบริษัท Thai-isowall
 • เผยแพร่บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 บทความวิจัยเรื่อง “การออกแบบเครื่องหมายบนแผนที่ เพื่อใช้กำกับความหมาย บ่งชี้จุดท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย” link
 • เผยแพร่บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 บทความวิจัยเรื่อง สุนทรียะและการออกแบบเกมมิฟิเคชั่น สำหรับการสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์” link
 • การออกแบบเรขศิลป์ประเภทภาพเคลื่อนไหว สำหรับรายการ  Big Breakfast- ทางแชลแนว วี ไทยแลนด์
 • การออกแบบเรขนศิลป์สิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์วัดสุวรรณาราม [2560]
 • แผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูแหล่งอนุภาคธรรมชาติ กิ่งแม่น้ำ [2556]
 • รางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 3 ภาคการบรรยายในงานประชุมวิชาการและการปีะกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 1 : เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มาหวิทยาลัยแม่โจ้
 • นำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิรินธร หัวข้อ “โครงการวิจัยและพัฒนาชุดสื่อโปรแกรมขนาดเล็กบนแทบเล็ต (Application on Devices) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะการแสดงขแงหุ่นละครเล็ก นาฎตยศาลา (โจหลุย)
 • นำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิรินธร หัวข้อ สุนทรียะและการออกแบบเกมิฟิเคชั่น “สายามซิตี้”สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสนทร์”
 • เผยแพร่ บทความวิชาการ ทศวรรษ กลุ่มเส้นทาง จัดโดย หอศิลป์จามจุรี 27-20 ธันวาคม 2558 สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 5-29 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อ เกม ภาษาใหม่ในงานศิลปะ”
 • เสนอโครงการวิจัยฯ ตามกรอบการวิจัย กรอบงานมุ่งเป้า ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ หัวข้อ “การพัฒนา Application ในการรักษาอาการอัลไซเมอร์ ระยะแรกของผู้สูงอายุ” 25 กรกฏาคม 2560
 • บทความวิชาการ : กระบวนการดำเนินงานโครงการ “ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดเส้นทางงานประกวดและส่งเสริมอาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร link วารสารศิลป์ พีระศรี
 • บทความวิชาการ :  M-Learning : A new Mobile Learning and Teaching Method in 21st Century, เผยแพร่แล้ว: ก.ค. 9, 2020 (2563), ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Link  

งานบริการวิชาการ

 • ศึกษาพื้นที่ชุมชนหลังสวน จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนอุดมวิทยากร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพื้นที่ เมื่อวันที่ 11-14 สิงหาคม 2562
 • ประธานกรรมการ พัฒนาหลักสูตรและมาตราฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 download ||  download  
 • คณะกรรมการการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม link 
 • ที่ปรึกษาร่วม โครงการการติดตามประเมิณผลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน ของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ระหว่าง เดือน กันยายน – ธันวาคม 2560
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารนิเทศศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีวันที่ 1 กันยายน 2560 ปรับปรุงหลักสูตรปี 2559
 • วิทยากร อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง การใช้โปรแกรม After Effect ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
 • วิทยากร อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง การใช้โปรแกรม After Effect ในวันที่ 30 พฤจิกายน 2559
 • วิทยากร งานปฐมนิเทศนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโดย คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศไทย (กกต.) วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Royal PhalaCliff Beach จังหวัดระยอง
 • วิทยากร ภาควิชากราฟิกดีไซร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานให้บุคคลากรในด้านเทคโนโลยีและความก้าวหน้า หัวข้อ Graphic Design EBookในสื่อดิจิทัล” วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
 • ผู้บรรยาย สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิชาVisual Communication Design 2
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือในการวิจัยก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาอินเทอร์แอคทีฟและเกม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิด เกมิฟิเคชั่น” นิสิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัญฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download

บริการสังคม

 • ผู้พัฒนาโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วันที่ 22 มกราคม 2558
 • โครงการศิลปะเพื่อชุมชน ย้อนรอยบาทยาตรา ณ บ้านโป่งโครงการ ทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 สนับสนุนโดย บริษัทในเครือย่งฮั้วระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2560
 • ร่วมแสดงงาน  the opening night of a group Art Exhibition by Rebel Art Space | Canvas Thursday pres. “Nightlife” by Rebel Art Space
  11 Artists will present their artworks and performances.
  Kimball Collins & Alex Imix provide some good music to dance.
  Gallery Pizza delivers tasty pizzas to eat.
  Complete package for your body and soul.
 • Art Exhibition @River City [08.2017]
 • นิทรรศการ “THAI SPACE DIGITAL DESIGN” “การแสดงผลงานคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต” ที่จัดโดยสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดนิทรรศการพิธีเปิด 27 ก.ย. 2559
 • ร่วมแสดงงาน “ฟFun” ARt Exhibition @River city 2016
 • กรรมการตัดสิน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี สาขาทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ และทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
 • จัดโครงการค่ายศิลปะ“ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชน พัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อต่อยอด เส้นทางงานประกวดและส่งเสริมอาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 – วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

บริการสังคม