BANGKOK GRAPHIC

การออกแบบเพื่อการสื่อสาร

ออกแบบ Graphic

แนวคิดการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เพื่อการสื่อสาร

การรับรู้ด้วยความรู้สึกการรับรู้ด้วยภาษาภาพการรับรู้เชิงจิตวิทยา
1.ทฤษฎีการออกแบบการสื่อสาร 2.ทฤษฎีเกสตอลต์ 3.Grid Design 4.Composition1.สัญวิทยา Semiotic 2.Visual Communicationการออกแบบเชิงวิทยา

ตารางที่ แสดงสรุปหลักการออกแบบ

  • การรับรู้ด้วยความรู้สึก   การรับรู้เริ่มต้นจากสิ่งเร้าที่มากระทบ โดยอาศัยประสาทได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ซึ่งกระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่อง ความเข้าใจ   การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจำ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision Making)
  • การรับรู้ภาพ (Perception Theory of Visual Communication)    อัลดัส เลโอนาร์ด ฮักซลีย์ มีแนวทางการใช้วิธีการถ่ายทอดโดยเค้า กล่าวว่า วิธีเรียนรู้ ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ถ้าเรายิ่งเห็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราแตกฉานมากขึ้น เท่านั้น ดังเช่นกระบวนการเรียนรู้ของสัญญลักษณ์ของ อัลดัส เลโอนาร์ด ฮักซลีย์
  • การรับรู้ทางจิตวิทยา   แนวคิดการสื่ออารมณ์และความรู้สึกเป็นการรับรู้ทางใจต่อการสื่อสารนี้เป็นแนวทางในการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก (Mood & Tone) ในบทนี้ผู้เขียนหยิบยกตารางที่ 1 บอก บุคลิกภาพของ พชรมณ เกิดสุวรรณ, (2555) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การสื่อสาร จากการรับรู้ ด้วยอารมณ์และคามรู้สึก รวมถึงสร้างผลของแนวคิดให้กับงานได้ชัดเจนขึ้นไม่เพียงแต่จะใช้กับ งานภาพนิ่ง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวต้องอาศัยบุคลิกของงานเป็นตัววางธีม รูปแบบที่สื่อสารนั้นได้ดี

3). ข้อสรุปของการออกแบบกราฟิก ตามรายวิชาและข้อสรุปจากวรรณกรรม คือ

งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เกี่ยวข้องกับศาสตร์ 2 แขนง คือ ศิลปะ (Arts) และการออกแบบ (Design) โดยศิลปะเป็นศาสตร์แห่งการแสดงออกทางจินตนาการและอารมณ์ คุณค่าทางศิลปะขึ้นอยู่กับความงาม การรับรู้ อารมณ์ของงานโดยศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ ซึ่งศิลปะ สร้างโดยศิลปิน ส่วนงานออกแบบ (Design) คือ ศาสตร์แห่งความคิด การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมาย และสามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างพึงพอใจ ซึ่งสามารถแยกได้ 3 ด้าน คือ    มาตรฐานสำคัญของการออกแบบการสื่อสารภาษาภาพ (Visual Communication Design) ประกอบไปด้วย

  • ความสวยงาม (Aesthetics) เป็นความพึงใจด้านแรกที่คนเราจะสัมผัสได้ก่อน 
  • ประโยชน์ใช้สอย (Function) เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบ เช่น เก้าอี้ที่ดีต้องนั่งสบาย ไม่ปวดหลัง สื่อสิ่งพิมพ์ที่ดี ต้องอ่านง่าย และสื่อสารได้ชัดเจน หรืออาจดีมากคือ ผู้อ่านเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
  • แนวคิดในการออกแบบ (Concept) ที่ดีเป็นตัวช่วยให้งานออกแบบมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Value Added) เป็นแนวทางในการออกแบบให้งานมีเป้า มีรูปแบบชัดเจน
  • หลักการสื่อสาร
  • หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
  • หลักการความคิดสร้างสรรค์
  • การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์