Graphic Design ออกแบบกราฟิก

ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร

ความสำคัญของการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร :

  1. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
  2. องค์กรได้รับการยอมรับทั้งภายในภายนอก
  3. สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ร่วมงาน
  4. สร้างประสบการณ์อันยาวนาน และ Storytelling องค์กร ได้เป็นอย่างดี
  5. กระตุ้นการมีส่วนร่วม
  6. แสดงให้เห็นคุณลักษณะขององค์กร

องค์ประกอบงานออกแบบอัตลักษณ์องค์กร :  การศึกษา SWOT – เปรียบเทียบการตลาดคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม, งานออกแบบตราสัญลักษณ์ logo Design, Manual Guide : Grid Design คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์, การวางคู่สี บุคคลิกภาพงานออกแบบ 

Logo Design

งานออกแบบ Graphic Design

รับออกแบบเรขศิลป์ กราฟิก Graphic Design อัตลักษณ์องค์กร งานออกแบบตราสัญลักษณ์ logo design ออกแบบ graphic หน้าจอ งานออกแบบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 2 มิติ 3 มิติ ทุกชนิด

 

ออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์องค์กร ให้คำปรึกษาการตลาด ดูแลแบรนด์ เชิงสัญลักษณ์

รับออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ฟรีการวิเคราะห์งาน Branding สร้างระบบ มาตราฐานงานออกแบบองค์กร หรือ Manual Guide เปรียบเทียบคู่แข่ง วิเคราะห์การตลาดเชิงกายภาพ (งานออกแบบคู่แข่งทางตรง ทางอ้อม)
Corporate Identity Design เช่น หาวาง Mood & Tone , การวางระบบกริด
Print Media
Corporate Graphic
Design Other
Model Design