BANGKOK GRAPHIC

Graphic Design

บริษัท บางกอก กราฟิค จำกัด

Identity Design

ออกแบบ Motion Graphic
ออกแบบ graphic
งานออกแบบน้อมลำรึก Rama9
ออกแบบ graphic
งานออกแบบอัตลักษณ์บ้านโป่ง
ออกแบบ graphic
งานออกแบบอัตลักษณ์บ้านโป่ง
ออกแบบ graphic
งานออกแบบอัตลักษณ์บ้านโป่ง

King Rama9

งานออกแบบ NFT.  เพื่อน้อมลำรึกถึงคุณงามความดีในพระรากรณียกิจ พระบาทสมเด็จ รัชกาลที่ 9 : Heaven on Earth

Corporate Design

ออกแบบ Brand : SPA 

Manual Guide Brand อัตลักษณ์ สำหรับงาน CI. Corporate 

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร

ความสำคัญของการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร :

  1. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
  2. องค์กรได้รับการยอมรับทั้งภายในภายนอก
  3. สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ร่วมงาน
  4. สร้างประสบการณ์อันยาวนาน และ Storytelling องค์กร ได้เป็นอย่างดี
  5. กระตุ้นการมีส่วนร่วม
  6. แสดงให้เห็นคุณลักษณะขององค์กร

องค์ประกอบงานออกแบบอัตลักษณ์องค์กร :  การศึกษา SWOT – เปรียบเทียบการตลาดคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม, งานออกแบบตราสัญลักษณ์ logo Design, Manual Guide : Grid Design คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์, การวางคู่สี บุคคลิกภาพงานออกแบบ 

ออกแบบอัตลักษณ์
ออกแบบอัตลักษณ์
ออกแบบอัตลักษณ์
วืจัยทางการตลาด

งานออกแบบ Graphic Design

รับออกแบบเรขศิลป์ กราฟิก Graphic Design อัตลักษณ์องค์กร งานออกแบบตราสัญลักษณ์ logo design ออกแบบ graphic หน้าจอ งานออกแบบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 2 มิติ 3 มิติ ทุกชนิด

ออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์องค์กร ให้คำปรึกษาการตลาด ดูแลแบรนด์ เชิงสัญลักษณ์

รับออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ฟรีการวิเคราะห์งาน Branding สร้างระบบ มาตราฐานงานออกแบบองค์กร หรือ Manual Guide เปรียบเทียบคู่แข่ง วิเคราะห์การตลาดเชิงกายภาพ (งานออกแบบคู่แข่งทางตรง ทางอ้อม)
Corporate Identity Design เช่น หาวาง Mood & Tone , การวางระบบกริด
ออกแบบ graphic
Exponent logo ปตท.

The Exponent @78 Hotel

งานออกแบบ ตราสัญลักษณ์ โรงแรมในเครือ ปตท. แห่งประเทศไทย

คลี่คลายมาจากตราสัญลักษณ์หลักที่เป็นรูปพลังงาน เปลวไฟ และความโชติช่วง 

ออกแบบตราสัญลักษณ์ logo

งานออกแบบตราสัญลักษณ์ หุ่นละครเล็ก นาฏย ศาลา โจ หลุยส์ 

ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic

Posonal Branding

พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
รับออกแบบ Branding
รับออกแบบ Branding

รับออกแบบ Graphic Design สำหรับ Branding ที่มีองค์ประกอบงานออกแบบหลายส่วน รวมถึงส่วนผสมทางการตลาด อาทิ งานออกแบบ Logo Design , Mood Key, Key Visual Value ที่เน้นการสื่อสาร คุณค่า เป็นสำคัญ 

งานออกแบบ Poster

รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
รับออกแบบ Website
พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
รับออกแบบ Graphic
รับออกแบบ Graphic
พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

Logo Design

รับออกแบบ logo
รับออกแบบ logo
รับออกแบบ logo

การออกแบบ Branding

การออกแบบแบรนด์

ความสำคัญของการสร้าง Brand

เนื้อหาในรายวิชาถูกออกแบบมาใช้สำหรับปฏิบัติจริง ฉะนั้นจะลดเนื้อหาทางหลักการหรือทฤษฏีลง จะเน้นการอธิบายเนื้อหาไปทางการใช้เครื่องมือทางการตลาดและการสร้าง Brand จริง ทั้งนี้เครื่องมือจะวางไว้เป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ รู้จักลูกค้า (กลุ่มเป้าหมาย), หาความต้องการรวมถึงเข้าใจปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ, การรู้จักตลาดจากการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง, เริ่มต้นการสร้างแบรนด์จากการนำข้อมูล 2 ส่วนหลัก (รู้จักกลุ่มเป้าหมายและรู้จักตลาดเทียบกับคู่แข่ง) มาวิเคราะห์ สรุปลงในเครื่องมือการสร้างแบรนด์ องค์ประกอบที่สำคัญของ Brand, อัตลักษณ์ Brand, บุคลิกภาพของ Brand สู่การสรุปออกมาเป็น คุณค่า Brand (Brand Value) สุดท้ายของรายวิชา คือ การทดลองทำการตลาดผ่านเครื่องมือ Full Funnel สามารถสรุปเครื่องมือตามลำดับขั้นตอน

NFT-ART CONTEST

งานออกแบบ ศิลปะ NFT
งานออกแบบ ศิลปะ NFT
งานออกแบบ ศิลปะ NFT
งานออกแบบ ศิลปะ NFT
งานออกแบบ ศิลปะ NFT
งานออกแบบ ศิลปะ NFT

Heritage Design

ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic

หนังสือ : ออกแบบ

ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic

ทัศนศิลป์ และการออกแบบ

หนังสือสำหรับนักออกแบบ เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)  ว่าด้วยหลักการออกแบบ ที่มีมุมมองจากฐานทางทัศนศิลป์ สู่แนวทางการอกแบบ อย่างเป็นหลักการ สั่งซื้อได้แล้ววันนี้

ออกแบบ graphic

งานการศึกษาออกแบบ Identity Design

ศึกษาวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับงานออกแบบองค์กร ที่ดึงเอา Element งานออกแบบตราสัญลักษณ์ขององค์กราขยายต่อกับสื่ออื่นๆ เพื่อคงความน่าจดจำ การระลึกถึง แม้จะอยู่กับสื่อที่ต่างๆ กัน แ่มีความเชื่อมโยงเป็น Unity 

Download File