BANGKOK GRAPHIC

วิธีการสร้างชั้นเรียนแบบนวัตกรรม

นวัตกรรมชั้นเรียน

How to Create Students to Be Innovators

บทความวิชาการ ทำอย่างไรเราจะสร้างชั้นเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

วิธีสร้างนักเรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม


ในโลกปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของนักเรียน ในฐานะนักการศึกษา สิ่งสำคัญคือต้องเสริมทักษะและกรอบความคิดที่จำเป็นให้กับนักเรียนเพื่อเป็นผู้สร้างนวัตกรรม การบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ เราสามารถเตรียมนักเรียนให้เติบโตในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของศตวรรษที่ 21 บทความนี้ให้แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับครูและอาจารย์เกี่ยวกับวิธีบ่มเพาะนักประดิษฐ์ของนักเรียน นำเสนอกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับนักคิดรุ่นต่อไปที่ก้าวล้ำ

ส่วนที่ 1: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อนวัตกรรม
เพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์ของนักเรียน สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทดลอง กลยุทธ์หลักในการสร้างห้องเรียนที่เป็นมิตรต่อนวัตกรรมมีดังนี้

ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจ: ส่งเสริมความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นในหมู่นักเรียนโดยการส่งเสริมการตั้งคำถามและการสำรวจ กระตุ้นให้พวกเขาตรวจสอบหัวข้อที่สนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมภาคปฏิบัติ และคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง

ยอมรับความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้: ปลูกฝังแนวคิดการเติบโตโดยสอนนักเรียนว่าความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระตุ้นให้พวกเขากล้าเสี่ยง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม: เน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมในด้านนวัตกรรม กระตุ้นให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ให้การเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างพื้นที่สำหรับผู้สร้างหรือห้องปฏิบัติการนวัตกรรมที่มีวัสดุสำหรับการสร้างต้นแบบ การเขียนโค้ด และการทดลอง

ส่วนที่ 2: การพัฒนาทักษะหลักสำหรับนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม การพัฒนาทักษะหลักที่เป็นรากฐานของกระบวนการสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต่อไปนี้เป็นทักษะที่จำเป็นในการฝึกฝนในหมู่นักเรียน:

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา: สอนนักเรียนถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ กระตุ้นให้พวกเขาเผชิญกับความท้าทายจากมุมต่างๆ และพิจารณามุมมองที่หลากหลาย

ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ: บ่มเพาะความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยการผสมผสานกิจกรรมที่ส่งเสริมการระดมสมอง การสร้างความคิด และการคิดนอกกรอบ ให้โอกาสในการแสดงออกทางศิลปะและความคิดที่แตกต่าง

แนวคิดของผู้ประกอบการ: แนะนำนักเรียนให้รู้จักกรอบความคิดของผู้ประกอบการ โดยเน้นคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น และความมีไหวพริบ สอนให้รู้จักระบุโอกาส คำนวณความเสี่ยง และยอมรับความคลุมเครือ

การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: พัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนทั้งด้วยวาจาและการเขียน ตลอดจนความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้พวกเขาแสดงความคิดอย่างชัดเจน ตั้งใจฟังผู้อื่น และทำงานร่วมกันในทีมที่หลากหลาย

ส่วนที่ 3: การบูรณาการนวัตกรรมเข้ากับหลักสูตร
การบูรณาการนวัตกรรมเข้ากับหลักสูตรช่วยให้นักเรียนมีโอกาสใช้ทักษะของตนในวิชาต่างๆ ต่อไปนี้คือวิธีการผสมผสานนวัตกรรมในสาขาวิชาต่างๆ:

การเรียนรู้ด้วยโครงงาน: รวมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยโครงงานที่กระตุ้นให้นักเรียนระบุปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง เสนอวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และทำงานร่วมกันเพื่อนำความคิดของตนไปใช้

การคิดเชิงออกแบบ: แนะนำวิธีการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าใจผู้ใช้ การกำหนดปัญหา การระดมความคิดในการแก้ปัญหา การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ ใช้แนวทางนี้ในทุกวิชาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

STEM และ STEAM Education: บูรณาการการศึกษา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) หรือ STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการสำรวจภาคปฏิบัติ

inline by ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ